TAGS-Skyblue

Álláspályázatok 2020.03.02.

     

Veszélyhelyzet

Polgármesteri határozatok
JOGPONT információ

Tájékoztatók

Költségvetések

E-On tájéjékoztató

Integrált Településfejlesztési koncepció

Közbeszerzési tervek


TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési stratégia
Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról

Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Építési hivatal
Letölthető nyomtatványok

Kormányablak

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Szálláshelyek
Rendezvénytervezet 2019.
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2020.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Jegyzőkönyvek
Önkormányzati rendeletek
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
Versenytárgyalás


Kunhegyes Város Önkormányzata
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésealapján
versenytárgyalásra bocsátja iparűzési adó hatálya alá tartozó vállalkozási tevékenység keretében megvalósított foglalkoztatás céljára  az alábbi paraméterekkel bíró ingatlant:


Megnevezése és helyrajzi száma: kunhegyesi 06/5 hrsz-ú, kivett üzem besorolású, 2ha 1857m2 területű, természetben a Kunhegyes, Tiszaszentimrei út 11. szám alatt található ingatlanon található I. és II. üzemcsarnok és hozzá tartozó kiszolgáló egységek
Telek területe összesen: 2ha 1857m2 nagyságú ingatlanon belül az I. üzemcsarnok: 2630 m2 és II. üzemcsarnok: 760 m2. Az irodai és szociális helységek 1960 m2.
A terület bekerített.
Közműellátottság:
Villamos energia: 250 KWh
Vízellátás: 100m3/nap,
Gázellátás: 125m3/óra 
Sűrített levegő: 200m3/óra                                                                                                                  
Szennyvízelvezetés kiépített városi csatornahálózaton keresztül
Csapadékvíz elvezetése tározó tóba
Telefon: ISDN vonalak
Felépítmények:
I. üzemcsarnok: 2630 m2 és II. üzemcsarnok: 760 m2. Az irodai és szociális helységek 1960 m2.

Pályázati feltételek:

Az 1.-Ft+ ÁFA/m2/év összegű bérleti díj ellenében a pályázó írásbeli kötelezettséget vállal arra, hogy legalább 150 fő részére a bérleti jogviszony fennállásáig munkahelyet biztosít.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen:
a)ajánlattevő nevét, székhelyének címét, adószámát, cégjegyzékszámát, képviseletre jogosult nevét;
b)nyilatkozat arról, hogy a pályázó kifejezetten elfogadja a versenytárgyalási felhívás feltételeit;
c)amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát;
d)annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része üzleti titok
e)annak meghatározását, hogy az ajánlat mely információi közölhetők a többi ajánlattevővel;
f)a vállalkozási tevékenységét és a kapcsolódó foglalkoztatást 5 éves üzleti tervében bemutatja. g) az üzleti tervben foglaltak alátámasztásaként benyújtja eddigi tevékenységével kapcsolatos referenciákat, cégbírósághoz benyújtott mérleget és könyvvizsgálói jelentést a megelőző két üzleti évről eredetben vagy hitelesített másolatban.
h)a NAV által és a székhely szerint illetékes jegyzőtől kiállított köztartozásmentességi igazolást.
i)nyilatkozatot arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezet.
j)a pályázónak nyilatkozatban vállalnia kell az Nvt. 11. § (11) bekezdésében előírt kötelezettségeket.
k) nyilatkozat a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.
l) ajánlati biztosíték igazolása eredetben.

 

Eljárásrend, bírálati szempontok, érvénytelenség:

A vonatkozó eljárásrend Kunhegyes Város Önkormányzata Versenytárgyalási Szabályzata alapján nyilvános, egyfordulós eljárás, az összességében legelőnyösebb ajánlat nyer.

Bírálati szempontok:

  • foglalkoztatotti létszám;
  • az iparűzési adó hatálya alá tartozó gazdasági tevékenység és a foglalkoztatás kezdő időpontja;
  • vonatkozó és hatályos környezetvédelmi előírások betartására történő intézkedések bemutatása, minőségbiztosítási rendszer megléte, többletvállalások;
  • üzleti terv tartalma;
  • rendelkezésre álló forrás bemutatása;
  • bérleti jogviszony fennállása alatti garancia nyújtása és nagyságrendje;

Ajánlati kötöttség: a benyújtástól számított 60 nap.
Ajánlati biztosíték nyújtására köteles a pályázó 500.000.- Ft összegben, formája: letét, biztosítási- vagy bankgarancia.
Kiíró kijelenti, hogy az ingatlanon a működés érdekében történt beruházás(ok) értékét vissza nem téríti, sem a bérleti jogviszony fennállása alatt, sem pedig annak megszűnése esetén.
Kiíró kijelenti, hogy a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a nyertes pályázó csereingatlanra nem tarthat igényt.
Érvénytelen az ajánlat, ha:
a)azt az ajánlat benyújtására meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
b)az nem felel meg a versenytárgyalási felhívás feltételeinek,
c)egyéb okból jogszabályt sért.

Pályázat leadásának határideje: 2016. március 31. 16.00 óra

 

További információk szerezhetők: Szabó András polgármester Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) tel.: 59/326-940 e-mail: polgarmester@kunhegyes.hu
Az ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban kérjük benyújtani, roncsolás-mentesen lefűzve, zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni a következő feliratot: „Pályázat Kunhegyes 06/5 hrsz-ú ingatlan bérletére.” A bontás zártan történik, kizárólag kiíró és lebonyolító jelenlétében.

Pályázat benyújtásának helye: postán vagy személyesen ügyfélfogadási időben Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) polgármesteri iroda.

A leadott pályázatok értékelését Kunhegyes Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága végzi, mint lebonyolító, melyet követően a Képviselőtestület dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására, valamint azon jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése vagy jogképesség hiánya esetén a versenytárgyalási eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést.

© Kunhegyes Város Honlapja - Minden jog fenntartva!

Közreadva: 2015-11-19 (1024 olvasás)

[ Vissza ]
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generálás: 0.009 másodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net