TAGS-Skyblue

Álláspályázatok 2023.05.14.

     

Veszélyhelyzet

Polgármesteri határozatok
JOGPONT információ

Tájékoztatók

Testületési és bizottsági ülések jegyzőkönyvei

Hatályos rendeletek


A Helyi Választási Bizottság határozatai

Nyilvános értékelő felület
Partnerségi egyeztetés

Földhivatali kifüggesztések

Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése” című, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

Ingyenes jogsegély pszichitráiai jogsértések esetén

Helyi Építési Szabályzat

Költségvetések


Integrált Településfejlesztési koncepció

Közbeszerzési tervek


EFOP 1.4.2-16-2016-00029 ,,Kezdettől fogva-Kezedet fogva"

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési stratégia
Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére


Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Letölthető nyomtatványok

Kormányablak

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2021.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
Családsegítő Központ


Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény
KUNHEGYES, Dózsa György u. 14.
Telephely: Kossuth Lajos utca 106.

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT TELEFON: 06-59-530-155
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT TELEFON: 06-59-530-156

Az intézmény ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8 - 12 óráig
Kedd: 8 - 12 óráig,
Szerda: 8 - 15 óráig,
Csütörtök: 8 - 12 óráig,
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel!

A délutáni órákban elsősorban előre bejelentett beszélgetések folynak.
Előzetes egyeztetés után a fenti időpontokon túl is van lehetőség az intézmény szolgáltatásait igénybe venni.
Az intézmény keretein belül önálló szakmai egységként működik a Családsegítő Központ, a Gyermekjóléti Szolgálat és az Öregek Napközi Otthona.

A Családsegítő Szolgálat feladatai

Az intézmény munkáját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormány rendelet, valamint a Szociális Munkások Etikai Kódexe alapján végzi.

A Családsegítő Szolgálat szociális alapszolgáltatásokat nyújtó intézmény, mely a családsegítés keretében Kunhegyes városban, illetve Tiszaroff, Tiszagyenda és Tomajmonostora községekben élők szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése céljából nyújt általános és speciális szolgáltatásokat.

A Családsegítő Szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes.

Az általános segítő szolgáltatás keretében a családsegítő szakmai egység:

• Figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja az egyén és a család életében jelentkező problémák okait, jelzi azt az illetékes hatóságok vagy szolgáltatást nyújtók felé.
• Veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet – ezzel a megelőzést segíti bevonva az egészségügyi szolgáltatókat, oktatási intézményeket, gyermekjóléti szolgálatot, gondozási központot, társadalmi szervezeteket, egyházakat.
• Szociális információs szolgáltatást működtet az életvezetési képesség megőrzése érdekében, tájékoztat a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás módjáról. Célja, hogy a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetőségével és igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.
• Szociális, mentálhigiénés és életvezetési tanácsadást végez.
• Segítséget nyújt gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében.
• Meghallgatja az egyén, család panaszát, intézkedik annak orvoslására.
• Családgondozással elősegíti családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását.
• Humán jellegű civil kezdeményezések elősegítése, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok, illetve speciális probléma orientált csoportok szervezése.
• A családsegítő keretében végzett tevékenység a szükséges mértékig kiterjed az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira.
• Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és a kiskorú érdekei e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.

Szakmai munkánk sokrétű

Tanácsot adunk:
• Életvezetési problémákban,
• lelki problémákban,
• életmóddal kapcsolatos gondok esetén,
• szociális gondok esetén,
• nevelési problémák esetén,
• párkapcsolati problémákban,
• családi gondok esetén,
• adóssággal küzdőknek a tanácsadásban,
• munkahelyi vagy egyéb személyes gondjainak megoldásához,
• ifjúsági ügyek intézésében.

Segítünk eligazodni:
• hivatali ügyekben,
• társadalombiztosítási stb. ügyekben,
• kérelmek elkészítése, nyomtatványok kitöltése,
• tájékoztatást adunk a családtámogatási ellátások formáiról, a hozzájutás módjáról.

Folyamatosan szervezünk:
• különböző önsegítő, személyiségfejlesztő csoportokat,
• egyéni tanácsadást esetleg pszichológus szakemberrel.

Valamint:
• Használt ruha, bútor stb. akciók szervezésével is igyekszünk segíteni.

Szolgáltatásaink ingyenesek!

Alapelveink :
• A hozzánk fordulók gondjait titkosan kezeljük!
• Nem oldjuk meg klienseink helyett a problémákat, hanem hozzásegítjük őket az önálló és hatékony megoldásokhoz.
Tiszteletben tartjuk a klienseinket , nehéz helyzetekben sem vesszük át a döntéseket, hanem segítünk annak végig gondolásában és a lehetőségek számbavételében.

Kik fordulhatnak intézményünk családgondozóihoz?
• Mindazok, akik nehéz élethelyzetben vannak, és szakmai támogatást igényelnek.
• Igyekszünk megadni mindazt a segítséget, ami elvezeti őket problémájuk megoldásához.


Gyermekjóléti Szolgálat

Szolgálatunk célja az itt élő gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, mérséklése, a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése

Gyermekjóléti alapszolgáltatások:
• A gyermekek családban történő nevelésének elősegítése
• A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
• A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése.
• Védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok.
• A családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve az utógondozással kapcsolatos feladatok.

Az intézmény feladatai:
• fogadja a személyesen vagy telefonon segítséget kérő gyermekeket, illetve szülőket,
• szükség esetén szervezési és gondozási tevékenységet végez, segítve ezzel a gyermek/ gyermekek családban történő nevelését,
• figyelemmel kíséri a gyermekek szociális helyzetét,
• észlelő- és jelzőrendszert működtet,
• új ellátási formák bevezetését kezdeményezheti az önkormányzatnál.

A gyermekek veszélyeztetettségét előidéző okok megelőzése, feltárása:
• veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetése,
• személyekkel, intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása.

Szolgálatunk feladatai a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
• feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat, megoldási javaslatot készít,
• tanácsadást szervez,
• családgondozást végez,
• közvetít konfliktusok megoldásában (családon belüli konfliktus esetén, család és valamely intézmény konfliktusában stb.),
• szükség esetén hatósági, egészségügyi beavatkozásokat kezdeményez, illetve javaslatot készíthet a gyermek családból való kiemelésére,
• segíti a családot - amennyiben lehetséges - a gyermek visszahelyezése érdekében,
• a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, megszüntetése,
• környezettanulmányt készít (örökbefogadás, kapcsolattartási ügyekben stb.),
• segíti a nevelési-oktatási, egészségügyi intézmények, az ügyészségek, rendőrség, bíróság, az önkormányzati szervek, egyházak, és más társadalmi szervezetek gyermekvédelmi munkáját.

A Gyermekjóléti Csoport szolgáltatásai:
• információs szolgáltatás,
• életvezetési és gyermeknevelési tanácsadás,
• mentális és pszichés segítségnyújtás,
• kapcsolattartási problémák kezelése,
• együttműködés családgondozás keretein belül,
• szabadidős programok szervezése gyermekek számára,
• helyettes szülői hálózat szervezése,
• kamasz csoport szervezése,
• szülői csoport szervezése.

Ön is segíthet másoknak!

Ha gyermekeinek, megunt játékai, vagy feleslegessé vált ruhái, cipői, könyvei, bútorai, használati tárgyai vannak, kérjük, juttassák el intézményünkbe, hogy továbbíthassuk a rászorulóknak!
Ha ismernek olyan gyerekeket, családokat, ahol problémák vannak,
Kérjük, mutassák meg nekik tájékoztatónkat és jelezzenek nekünk!

ÖREGEK NAPPKÖZI OTTHONA
KUNHEGYES, KOSSUTH LAJOS U. 55/a
Telefon: 06-59-325-180

A Gondozási Központ nyitvatartási ideje:
Hétfő :
7.30 – 16.00
Kedd : 7.30 – 16.00
Szerda : 7.30 – 16.00
Csütörtök : 7.30 – 16.00
Péntek : 7.30 – 16.00

A gondozási központ feladatai:
• A nappali ellátás, és az Idősek Klubja irányítása.
• Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál.
• Az Idősgondozási Szolgálat feladatai, közé tartozik az étkeztetés. Ennek igénybevétele történhet helyben fogyasztással, saját elvitellel, gépkocsival, történő szállítással.
• A házi segítségnyújtás körébe tartozik a fizikai ellátás (környezet, élelmezés, ruházat-mosatása), egészségügyi gondozás, pszichés gondozás, foglalkoztatás (fizikai: önellátással kapcsolatos teendők segítése), gyógytorna, szellemi-kulturális, szórakoztató programok iránti igény felkeltése, szociális ügyintézés, érdekvédelem.
• Az étkeztetés napi egyszeri meleg ebéd formájában elvitellel ill. gépkocsival, házhoz szállítással történik.
• Étkeztetést azok igényelhetnek, akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek maguk, vagy az általuk eltartottak részére a napi egyszeri meleg élelmet biztosítani. Szállítást azok vehetik igénybe, akik idősek, mozgásukban korlátozottak.
• A házi segítségnyújtás feladatait az intézmény házi gondozónői látják el, akik az igénybevevők részére saját lakókörnyezetükben nyújtanak segítséget az önálló életvitel fenntartásában: a fizikai ellátásban, foglalkoztatásban, pszichés gondozásban, szociális ügyintézésben.
• Igényelhetik azok, akik nem képesek saját erejükből önmaguk ellátására és róluk nem gondoskodnak, illetve azok a gyermekek, akik részére nappali, vagy bentlakásos intézményben nem biztosítható az ellátásuk.
• Az ellátás területén jelentkező gondozási igények felmérése, a gondozás megszervezése.
• Együttműködik a háziorvosi szolgálattal, továbbá más személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel, egészségügyi intézménnyel.
• Igény esetén tájékoztatást nyújt szociális ellátások biztosításának feltételeiről, az ellátást igénybevevők részére.

Nappali ellátást nyújtó intézmény

Nappali ellátást nyújtó intézmény, az Idősek Klubja. Elsősorban a saját otthonukból bejárók részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társkapcsolatokra, valamint alapvető higiénés szükségletek kielégítésére.

Az Idősek Klubjába felvehető az a 18. életévét betöltött személy, aki szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaga ellátására részben képes.

Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulónak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Étkezésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségügyi állapota miatt nem képes az étkezésről más módon gondoskodni.

CSALÁD - és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Kunhegyesi Járás
5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 106.

Ügyfélfogadási idő:
hétfő:                8.00 - 12.00
kedd:                8.00 - 12.00
szerda:             8.00 - 12.00  13.00 – 16.00
csütörtök:        8.00 - 12.00
péntek:             8.00 - 10.00

telefon: (06)59/530-156
e-mail: csgyk.kunhegyes@gmail.com

Krízishelyzet esetén hívható készenléti szolgálat telefonszáma:
(06) 20/431-2650
Készenléti idő:
hétfő – péntek: este 16 - reggel 8 óra,
szombat – vasárnap – ünnepnap: 0-24 óra között

 

© Kunhegyes Város Honlapja - Minden jog fenntartva!

Közreadva: 2007-07-27 (23174 olvasás)

[ Vissza ]
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generálás: 0.008 másodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net